WWPCACKZHGCCA6OEWGECAPRCYAZCADG6D7WCAEMAG7ACAYYROVYCAV5BMI2CAY3Y6YZCAE4EC4GCAU955SOCA88YTENCASRE8MKCA3PNUAGCAOSQ7YVCANCIOXHCA139TTKCAN2TI7SCADFIRV1.jpgPara emprender lo primero es desarrollar una idea
crear-una-empresa-esquema-conceptual_21301_10_1.jpg
ISRAEL y las startups


LA CRISIS EN ESPAÑA
Simiocracia


LA EMPRESA(Introducción)LA EMPRESAMISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA

La organización de la empresahttp://youtu.be/VwHFkoKHMmQ
PIB PNBMODELO KEYNESIANO DE ECONOMIA

PAGO DE IMPUESTOS POR EL TRABAJADOR

PLAN DE EMPRESA (consejos)
Pau Garcia


Renovarse o morir(documental)

VIDEOS SOBRE EMPRENDIMIENTO(idea)
Documental TENGO UNA IDEA
Documental MONTO UN NEGOCIO
Documental: comida rápida un negocio en alzahttp://youtu.be/fJ5-rGm8Liw

SOCIEDADES

¿Cuáles son los requisitos que toda sociedad debe reunir?
 • Afán de lucro. Esto significa que la persona moral será constituida para generar beneficios económicos. Si no se pretende tener beneficios económicos o de lucro, entonces no se constituye una sociedad mercantil.
 • Contribución a las pérdidas. Es el riesgo inherente al negocio y es compartido por todos los socios.
 • Aportación inicial. Es la contribución patrimonial de los socios: puede estar representada por dinero, bienes muebles o inmuebles o bien, trabajo.
 • La affectio societatis. Que es la intención existente por parte de los socios de lograr un bien común para la sociedad.
Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sociedades que existen y cuáles son sus características?
Existen, de acuerdo a su naturaleza, las sociedades civiles y las sociedades mercantiles.
Las primeras se crean cuando no se tienen bienes físicos para comercializar. Esto significa que sus negocios son civiles. Para el caso de las segundas, se crean para realizar actividades de comercio. Necesariamente involucran la transacción comercial derivada de una compra-venta.SOCIEDADES MERCANTILES
Tipos de sociedades personalistas:
 • Sociedad colectiva: es aquella en la que todos los socios se comprometen a participar para conseguir el fin buscado, teniendo todos los mismos derechos y obligaciones. El número mínimo de socios es de dos. Su denominación social incluye el nombre de todos o alguno de los socios y a continuación la apostilla “y compañía”.
 • Sociedad comanditaria: es una variante de la anterior, la principal diferencia son los tipos de socios. Aquí hay socios colectivos que aportan trabajo y capital y socios comanditarios que únicamente aportan capital. El número mínimo de socios para formar esta sociedad es de dos. En este caso la denominación social incluye siempre la apostilla “sociedad en comandita”.

Tipos de sociedades capitalistas:

 • Sociedad comanditaria por acciones: la diferencia entre este tipo de sociedad comanditaria y la señalada en el apartado anterior, es que, en este caso el capital aportado por los socios se divide siempre en acciones. El número mínimo de socios es de dos y al menos uno de ellos debe tener carácter de socio colectivo.
La razón social estará formada por el nombre de todos o alguno de los socios y la apostilla “sociedad comanditaria por acciones” o “S. Com. por A.”
 • Sociedad de responsabilidad limitada: en este tipo de sociedades todo el capital social se encuentra dividido en participaciones sociales y además la responsabilidad de los socios por las deudas contraídas por la sociedad está limitada a la cantidad que hayan aportado o a la cantidad a que se hayan comprometido al constituir la sociedad.
La razón social siempre incluirá la expresión “sociedad limitada (S.L.)” o “sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.)”
No hay un número mínimo de socios, lo que si existe en este caso es un número máximo, la sociedad limitada no puede tener más de cincuenta socios.
El capital inicial para constituir este tipo de sociedades es de 3.005,06 € que debe estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución. En este caso todas las aportaciones deben ser de tipo económico, no es posible la aportación de trabajo.
La administración de la sociedad es llevada a cabo por la Junta General de Socios y los administradores.
 • Sociedad Anónima: al igual que en el caso anterior, la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad, está limitada. La principal diferencia es que aquí el capital social se encuentra dividido en acciones. En este caso su denominación debe incluir la expresión “sociedad anónima (S.A.)”
El número mínimo de socios es de uno y en este caso no existe un número máximo de socios.
Su fundación puede ser simultánea si en el momento de constituirse la sociedad en escritura pública se suscriben todas las acciones o bien puede ser fundación simultánea, cuando las acciones se van adquiriendo paulatinamente por distintos socios.
El capital social mínimo es de 60.101,21 € . Debe estar totalmente suscrito al tiempo de constituirse la sociedad y debe haberse desembolsado al menos una cuarta parte de esa cantidad.
La administración corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración.

SUPOSTO: FORMAS XURÍDICAS 6
José traballa como fontaneiro por conta allea en Santiago desde fai dez anos. Empezou como aprendiz ós 16 anos como un traballo temporal e terminou por dedicarse a isto profesionalmente, de feito hai varios anos que ten o Carné de instalador de Fontanería expedido pola Consellería de Innovación e Industria. Nas súas horas libres fai traballiños para amigos, familiares, veciños ou coñecidos destes, así que decide independizarse.
Xa ten unha pequena carteira de clientes e agora só lle falta unha pequena inversión en material, en publicidade e, sobre todo, unha pequena furgoneta de segunda man na que desprazarse. Despois, se a carga de traballo é excesiva buscará un aprendiz para que lle axude, posiblemente o seu irmán Andrés, que ten 16 anos e non pensa continuar cos seus estudios unha vez que termine a Educación Secundaria Obrigatoria.
Para regularizar a súa situación decide darse de alta como autónomo na Seguridade Social.

QUE PROCEDEMENTO DEBERÁ SEGUIR PARA ESTABLECERSE COMO AUTÓNOMO?
QUE DIFERENZAS PRESENTA ESTE FRONTE Ó RÉXIME XERAL EN RELACIÓN COAS PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL?
EXISTIRÁ ALGÚN IMPEDIMENTO SE QUERE CONTRATAR Ó SEU IRMÁN NUN FUTURO?
RESOLUCION DO SUPOSTO

José acode á xestoría que te ten cerca da súa casa para que desde alí se encarguen de todo a tramitación.

A diferenza de algunhas sociedades, o autónomo non necesita inscribirse no Rexistro Mercantil, nin necesita solicitar o CIF xa que facturará co seu NIF. Os primeiros trámites que realizan na xestoría son en Facenda. O primeiro é a alta no Imposto de Actividades Económicas (I.A.E), tributo de carácter local, que grava o exercicio de actividades, profesionais, exérzanse ou non en local. As persoas físicas que teñan un importe neto da cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros están exentas do pago deste imposto. Non obstante segue sendo obrigatoria a alta.
O seguinte trámite é a Declaración censal (IVE), que é a declaración de comezo da actividade que teñen que presentar a efectos fiscais os profesionais.
Unha vez realizados estes trámites, os da xestoría acoden á Seguridade Social para continuar co seguinte grupo de trámites. O primeiro é a Afiliación e alta no Réxime de Autónomos, obrigatorio para traballadores por conta propia. Logo Solicitan o Libro de Visita. O libro de Visita è obrigatorio para tódalas empresas aínda que non teñan traballadores ó seu cargo e debe presentarse ante unha posible Inspección de Traballo.
Os seguintes trámites, solicitude do número de patronal, e a Comunicación de Apertura do centro de traballo, non se realizan, polo momento, posto que nin vai a haber polo momento, centro de traballo nin traballadores asalariados. Se finalmente a carga de traballo é excesiva e decide contratar un aprendiz, solicitará en número de patronal para que a seguridade social lle asigne un Código de conta de cotización principal. Dita inscrición será única e válida para toda a vida da persoa física ou xurídica titular da empresa.
Unha vez rematados os trámites xenéricos para tódolos autónomos, cumprirá os trámites específicos para a actividade de fontanería. Dito trámite consiste na Inscrición como empresa instaladora de calefacción, climatización e auga quente sanitaria ante a Consellería de Innovación e Industria.
Unha vez realizados todos estes trámites xenéricos e específicos, José pode iniciar a súa actividade de maneira totalmente regularizada.
Como José non o sabe, pregunta as diferenzas entre estar dado de alta como autónomo ou no réxime xeral. As diferenzas fundamentais, dinlle que son:
 • O autónomo non ten dereito á prestación por desemprego
 • Non cabe a Xubilación anticipada antes dos 65 anos (salvo que teña cotizacións a outros réximes ou en situacións especiais).
* Terá que pagar mensualmente as cotas á Seguridade Social. Abonaranse presentando os "boletíns de cotización" ante as oficinas recaudadoras (Caixas de Aforro, Bancos, Oficinas de Correos...), ou ben domiciliando o pago en calquera delas.
* Tributan a través do IRPF, debendo facer as declaracións trimestrais do IRPF e IVE.
Transcorridos uns meses desde que empezou a súa aventura empresarial, e vendo que a carga de traballo é bastante grande, José decide ofrecerlle ó seu irmán que traballe para el. O problema é que os traballos familiares (realizados polo cónxuxe, os descendentes, ascendentes e demais parentes do empresario por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, e no seu caso por adopción) non terán consideración de asalariados ou por conta allea salvo que demostren a condición de asalariados de quen os levan a cabo.
Para demostrar esta condición de traballador por conta allea e ser acredor de diversos dereitos derivados do contrato de traballo, Andrés deberá acreditar que non convive co empregador (requisito fundamental na práctica a existencia ou non de convivencia entre las partes) ou que non está ó seu cargo. Como non o fai porque viven xuntos, terá que contratalo como traballador autónomo e Andrés cotizará e terá os dereitos e obrigas como tal.


Formas juridicas
plan de empresa

Clases de cooperativas en Galicia

Las cooperativas se clasifican en:
. cooperativas de trabajo asociado
. cooperativas agrarias
. cooperativas de explotación comunitaria de la tierra
. cooperativas de consumidores y usuarios
. cooperativas de servicios
. cooperativas de transportistas
. cooperativas del mar
. cooperativas de explotación de los recursos acuícolas
. cooperativas de viviendas
. cooperativas de enseñanza
. cooperativas de integración social
. cooperativas de servicios sociales
. cooperativas de crédito
. cooperativas de seguros
. cooperativas sanitaria

La corporación (documental)


Documental Victimas de la moda
Documental Eduardo BarreirosInflación
RECURSOS HUMANOS EMPRESARIALES

TRABAJO EN EQUIPO


Equipo de investigación "la guerra del pan"
Elección de la forma jurídica

 • Factores a tener en cuenta
  • Número de socios
  • Cuantía del capital social
  • Requisitos de constitución
  • Obligaciones fiscales
  • Régimen de Seguridad Social
  • Contratación laboral
  • Responsabilidad frente a terceros

Tipo de empresa
Nº socios
Capital
Responsabilidad
Empresario Individual
1
No existe mínimo legal
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Comunidad de Bienes
Mínimo 2
No existe mínimo legal
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Sociedad Civil
Mínimo 2
No existe mínimo legal
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Sociedad Colectiva
Mínimo 2
No existe mínimo legal
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Sociedades Profesionales
Mínimo 1
Según la forma social que adopte
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad Limitada Nueva Empresa
Mínimo 1 Máximo 5
Mínimo 3.012 Máximo 120.202
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad Anónima
Mínimo 1
Mínimo 60.000 euros
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad Comanditaria Simple
Mínimo 2
No existe mínimo legal
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Sociedad Comanditaria por acciones
Mínimo 2
Mínimo 60.000 euros
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Sociedad Cooperativa
Cooperativas 1er grado: Mínimo 3 - Cooperativas 2º grado: 2 cooperativas
No existe mínimo legal (en algunas CCAA sí existe)
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad Anónima Laboral
Mínimo 3
Mínimo 60.000 euros
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral
Mínimo 3
Mínimo 3.000 euros
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad de Garantía Recíproca
Mínimo 150 socios participes
Mínimo 1.803.036,30 euros
Limitada al capital aportado en la sociedad
Sociedad de Capital Riesgo
Al menos 3 miembros en el Consejo Administración
Mínimo 1.200.000 €. Fondos de Capital Riesgo: Mínimo 1.650.000 €
Limitada al capital aportado en la sociedad
Agrupación de Interés Económico
Mínimo 2
No existe mínimo legal
El socio se responsabiliza con todos sus bienes
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Mínimo 1
Mínimo 3.000 euros
Limitada al capital aportado en la sociedad
.
TRAMITES DE CONSTITUCIÓN

Empresario individual

 1. Proceso de constitución
 2. Trámites para ejercer la actividad:

Sociedades Mercantiles: Sociedad colectiva, Sociedad Comanditaria simple, Sociedad Comanditaria por acciones, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada y Sociedad Limitada Nueva Empresa

 1. Proceso de constitución
 2. Trámites para ejercer la actividad:
Nota: en la Sociedad Limitada Nueva Empresa el paso previo para su constitución es la obtención de la denominación social.
Crear una empresa en internet:

El prestamo


Documental sobre financiación de la empresaResponsabilidad corporativa de la empresa
La RSE, como “forma de gestionar”, suele estar muy ligada en el caso de las pequeñas y medianas empresas a los valores personales y las actitudes empresariales de sus propietarios o gerentes. Sin embargo, la RSE gestionada de forma consciente y estratégica constituye una valiosa herramienta competitiva para que las PYME se sitúen en el camino hacia la “excelencia empresarial” dentro de sus particulares características de tamaño, sector, o ubicación geográfica.
 • Préstamos a PYME innovadoras de sectores relacionados con el medio ambiente, las energías renovables, la biotecnología, la salud y la economía social, a través de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).
 • Estudio sobre el enfoque europeo en el apoyo a la integración de la RSE en las pequeñas y medianas empresas: "RSE PYME.
 • Perspectiva Europea"Videos sobre autónomosFinanciación
 • Habilidades directivas autónomos:

Tramites para contratar un trabajador

Libro de ingresos y gastos:

Contabilidad al día:


Desempleo autónomos:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/od-Wh0EZVrw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>